Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Quote Invest B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Quote Invest: Quote Invest B.V. de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel    

    onder nummer 37102699, tevens handelende onder de naam BlueJack.

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Quote Invest een Overeenkomst heeft

    gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep    

    of bedrijf.

4. Partijen: Quote Invest en de Wederpartij gezamenlijk.

5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee Quote Invest zich

    jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten en/of het verlenen

    van Diensten.

6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Quote Invest en een Consument wordt

    gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand      

    zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Quote Invest en de Consument en waarbij, tot en    

    met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een  

    of meer middelen voor communicatie op afstand. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst  

    op Afstand indien daarbij door Quote Invest geen georganiseerd systeem voor verkoop of

    dienstverlening op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de

    contactgegevens van Quote Invest op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een

    Overeenkomst sluit.

7. Abonnement: een Overeenkomst waarbij Partijen zich voor een bepaalde of onbepaalde periode

    jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende   

    prestaties, zoals, maar niet beperkt tot, service- en hostingcontracten.

8. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Quote Invest aan de Wederpartij te

    verkopen, te leveren en eventueel voor de Wederpartij te installeren zaken, waaronder niet-limitatief

    bedoeld, begrepen kunnen zijn: Laadpunten, laadkabels, veldverdeelkasten en borden.

9. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Quote Invest te

    verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:   

    installatiewerkzaamheden, onderhoudsdiensten, storingsdiensten, hostingdiensten en

    helpdeskdiensten.

10. Eindgebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Producten en/of

      Diensten van Quote Invest, al dan niet tevens Wederpartij.

11. Elektrisch Voertuig: een voertuig dat volledig wordt aangedreven door een elektromotor en/of   

      een hybride voertuig dat deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet

      gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van

      een Laadpunt.

12. Website: www.bluejack.nl

13. Laadpunt: een voorziening op een bepaalde locatie die bestemd is om de batterij van een  

      Elektrisch Voertuig op te laden.

14. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van  

      communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer

      geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Quote Invest en iedere tot     

    stand gekomen Overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering

    waarvan derden door Quote Invest worden betrokken.

3. Indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken, zijn de eventuele

    algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, niet op de  

    Overeenkomst van toepassing. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat tevens de  

    algemene voorwaarden van de Wederpartij op de Overeenkomst van toepassing zijn, vindt in geval

    van strijdigheid tussen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene        

    voorwaarden van de Wederpartij, uitsluitend het bepaalde in de onderhavige algemene   

    voorwaarden toepassing.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden

    afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen,

    afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en

    Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de

    Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een  

    voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende  

    regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en  

    de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Behoudens voor zover uit een reeds tussen Partijen tot stand gekomen    

    samenwerkingsovereenkomst dwingend anders voortvloeit, is elk aanbod van Quote Invest  

    (waaronder haar offertes en aanbiedingen in haar webwinkel mede begrepen) vrijblijvend, ook in   

    geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Quote Invest kan een vrijblijvend aanbod tot   

    onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog  

    herroepen. Offertes van Quote Invest zijn geldig gedurende de daartoe op de offerte aangegeven

    periode, bij gebreke waarvan een geldigheidsduur geldt van een maand na dagtekening van de

    offerte.

2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Quote Invest dat een kennelijke

    fout of vergissing bevat.

3. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een offerte van Quote Invest dat is    

    gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Indien een offerte  

    van Quote Invest is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens, staat de Wederpartij in

    voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en          

    aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Quote Invest,

    komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Quote Invest

    anders aangeeft. In geval de Overeenkomst middels de webwinkel van wordt gesloten, zal de

    totstandkoming daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Wederpartij worden bevestigd.

5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit,

    verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is    

    naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die

    Overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | ANNULERING EN AFZEGGING DOOR DE WEDERPARTIJ

1. Het bepaalde in dit artikel, laat het bepaalde in artikel 5 ten aanzien van Consumenten, onverlet.

2. Indien de Wederpartij een door haar geaccordeerde offerte van Quote Invest annuleert voordat een

    aanvang is gemaakt met de uitlevering van de bestelde Producten of de feitelijke Dienstverlening, is

    Quote Invest gerechtigd 20% van het overeengekomen totaalbedrag als annuleringskosten aan de

    Wederpartij in rekening te brengen. In geval van latere annulering door de Wederpartij is Quote  

    Invest gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving en eventuele overige door Quote

    Invest ten gevolge van de annulering geleden schade.

3. Afzegging door de Wederpartij van een door Partijen gemaakte afspraak met betrekking tot

    installatiediensten, geschiedt uitsluitend kosteloos in geval afzegging plaatsvindt uiterlijk 48 uur vóór

    het tijdstip van de afspraak. Indien de Wederpartij de installatieafspraak binnen 48 uur van tevoren

    annuleert of verplaatst, dan wel vanwege de Wederpartij geen bevoegde persoon aanwezig is op    

    het moment van de afspraak, dan zal Quote Invest kosten in rekening brengen bestaande uit een   

    bedrag voor het niet tijdig afzeggen van de afspraak, vermeerderd met eventuele voorrijkosten

    indien de installateur onverrichterzake moet terugkeren als een bedoelde persoon niet aanwezig is.

    De kosten voor te laat annuleren of verplaatsen bedraagt € 275,- exclusief btw (€ 332,75 inclusief    

    btw). De door te berekenen kosten wanneer een bedoelde persoon niet aanwezig is op het moment       

    van de afspraak bedragen € 275,-, (€ 332,75 inclusief btw) vermeerderd met € 150,- (€ 181,50  

    inclusief btw) voorrijkosten.

 

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende     

    lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen nadat de Producten door of         

    namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden.

2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet

    geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing   

    van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

b) de levering van Producten die na levering naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere

    zaken;

c) een Overeenkomst op Afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling

    6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.

3. Indien eventuele installatie van de Producten door of namens Quote Invest plaatsvindt gedurende

    de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt dit uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de   

    Consument. Indien de Consument vervolgens gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, dient de  

    Consument voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de demontage van de Producten, al

    dan niet door tussenkomst van Quote Invest. In zodanig geval is Quote Invest nimmer aansprakelijk

    voor de tijdige uitvoering van de demontage en teruglevering van de Producten. Ook indien Quote

    Invest de demontage verzorgt, komen de kosten daarvan voor rekening van de Consument. Voorts

    is de Consument in zodanig geval op grond van artikel 6:230s lid 4 van het Burgerlijk Wetboek aan   

    Quote Invest de prijs verschuldigd voor de installatiewerkzaamheden die in eerste aanleg zijn

    betaald.

4. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst op Afstand

    ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Quote Invest aangeboden

    modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Quote Invest. Zo spoedig mogelijk

    nadat Quote Invest in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de     

    Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal  

    Quote Invest de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.

5. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te

    retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten

    slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de

    Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag

    hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

6. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten

    onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Quote

    Invest retourneren.

7. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van   

    een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5.   

    Quote Invest is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen,  

    bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de Consument ontvangen betalingen.

8. Retournering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het  

    verzoek bij Quote Invest heeft ingediend om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden.

9. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van     

    retournering van de Producten voor zijn rekening.

10. Quote Invest zal de van de Consument ontvangen betalingen, minus eventuele

      waardevermindering en minus de eventuele kosten als bedoeld in lid 3, zo spoedig mogelijk, doch

      uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument

      terugbetalen, mits de Producten door Quote Invest zijn terugontvangen, dan wel door de

      Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten

      aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen

      de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor

      restitutie in aanmerking. Voorts is Quote Invest niet verplicht de bijkomende kosten terug te

      betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door

      Quote Invest aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

 

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij Quote Invest steeds zo spoedig mogelijk als voor de opzet en

    uitvoering van de Overeenkomst is vereist, alle gegevens verstrekt die voor die opzet c.q. uitvoering

    redelijkerwijs relevant zijn. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze gegevens. Quote

    Invest is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Quote Invest is

    uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

2. De Wederpartij dient Quote Invest voorts tijdig alle voor de opzet en uitvoering van de

    Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle

    bevoegdheden en autorisaties en overige inspanningen die nodig zijn voor een deugdelijke     

    uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering  

    van de Overeenkomst te optimaliseren.

 

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Quote Invest zich jegens de Wederpartij

    heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is    

    Quote Invest mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij of derden. Indien de niet tijdige

    nakoming het gevolg is van een niet aan Quote Invest toerekenbare omstandigheid, oftewel

    overmacht in de zin van artikel 15, worden de verplichtingen van Quote Invest opgeschort voor de

    duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 15 vindt in zodanig geval

    overeenkomstige toepassing.

2. Behoudens voor zover uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, verplicht een

    Abonnement Quote Invest niet tot bepaalde reactietijden, bepaalde hersteltermijnen en/of

    bepaalde verplichtingen om de Producten en/of systemen voortdurend deugdelijk te laten werken.

3. Indien de niet tijdige nakoming van de Overeenkomst het gevolg is van een wél aan Quote Invest

    toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Quote Invest niet eerder in dan nadat de

    Wederpartij Quote Invest Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een

    redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Quote Invest na het verstrijken van de

    laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

4. Indien Quote Invest voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij

    te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig    

    worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Quote Invest gerechtigd     

    de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.

5. Verzuim van Quote Invest als gevolg van een aan Quote Invest toe te rekenen omstandigheid,

     e.e.a. zoals bedoeld in lid 3, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de

     Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende

     schadevergoeding.

 

ARTIKEL 8. | DERDEN

1. Quote Invest is te allen tijde bevoegd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen,

    oftewel derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het     

    vorige lid. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar    

    hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Quote Invest, jegens de

    Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf

    partij bij de Overeenkomst.

3. Quote Invest is, behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval,

    dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden als bedoeld         

    in de vorige leden. Quote Invest is in elk geval niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van

    derden met wie de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval zulks op advies   

    of voordracht van Quote Invest is gebeurd.

4. Het is mogelijk dat de derden als bedoeld in de vorige leden hun aansprakelijkheid ter zake de    

    uitvoering van de Overeenkomst willen beperken. Quote Invest gaat ervan uit, en bedingt zo nodig  

    bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke

    aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

 

ARTIKEL 9. | UITVOERING VAN INSTALLATIEDIENSTEN

1. Quote Invest dan wel de door Quote Invest in het kader van installatiediensten tewerkgestelde

    persoon (hierna: ‘installateur’), zal binnen een redelijke termijn na totstandkoming van de

    Overeenkomst contact opnemen met de Wederpartij teneinde een installatiedatum af te spreken.

    Installatiediensten worden conform de installatievoorschriften “turn key” opgeleverd.

2. De Wederpartij dient er tijdig vóór de uitvoering van de installatiediensten door de installateur voor      

    zorg te dragen dat:

   - de meterkast en eventuele kruipruimte opgeruimd en toegankelijk is;

   - het betreffende parkeervlak afgezet is zodat de installateur de installatiediensten deugdelijk kan

     verrichten;

   - de stroomvoorziening op locatie in overleg met de Wederpartij kort afgesloten kan worden.

3. Eventueel door de installateur noodzakelijkwijs te maken parkeerkosten, worden aan de Wederpartij

    doorberekend.

4. De Wederpartij garandeert dat alle informatie die door de Wederpartij aan de installateur is     

    verstrekt, juist en accuraat is. De offerte welke de basis vormt voor de Overeenkomst is volledig     

    gebaseerd op de gegevens welke de Wederpartij doorgeeft. Indien bij de uitvoering van de    

    installatiediensten blijkt dat de door de Wederpartij verstrekte gegevens niet juist zijn, komen alle   

    kosten van meerwerk dientengevolge ontstaan, voor rekening van de Wederpartij. Kosten van   

    meerwerk worden door de installateur ter plekke met de Wederpartij afgesproken en door de

    Wederpartij voor akkoord ondertekend. Indien de door de Wederpartij verstrekte gegevens over  

    gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast niet juist zijn, komen alle daaruit

    voortvloeiende risico’s voor rekening van de Wederpartij.

5. Het uurtarief voor meerwerk bedraagt € 75,- exclusief btw (€ 90,75 inclusief btw).

6. Indien de installateur niet tijdig van start kan met, of gehinderd wordt tijdens de werkzaamheden,

    komen de daaruit voortvloeiende wachturen voor rekening van de Wederpartij. Het uurtarief voor

    wachturen bedraagt € 60,00 exclusief btw (€ 72,60 inclusief btw).

7. Quote Invest is niet verantwoordelijk voor hinder op de installatielocatie; dit is nadrukkelijk de

    verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

8. Zodra de installatie gereed is vindt de oplevering plaats. De Wederpartij dient bij de oplevering    

    aanwezig te zijn. De installateur loopt samen met de Wederpartij een opleveringschecklist na.

9. De Wederpartij is verplicht tijdens de oplevering alle gebreken te melden aan de installateur welke   

    zij tijdens de oplevering constateert, dan wel redelijkerwijs kan constateren. De installateur zal de

    geconstateerde gebreken vermelden op de opleveringschecklist.

10. De oplevering is geaccepteerd zodra de opleveringschecklist is nagelopen en de Wederpartij   

      Schriftelijk akkoord heeft gegeven middels het ondertekenen van de opleveringschecklist. Indien  

      de Wederpartij de oplevering niet accepteert zal zij binnen 48 uur Schriftelijk aangeven waarom zij  

      niet akkoord is met de oplevering. De installateur zal binnen een redelijke termijn contact opnemen

      met de Wederpartij om tot een nieuwe oplevering te komen. Bij een nieuwe oplevering gelden

      dezelfde voorwaarden als bij de initiële oplevering.

11. Ondertekening van de opleveringschecklist betekent dat de Wederpartij de installatiediensten als

      deugdelijk uitgevoerd heeft geaccepteerd, behoudens de eventuele op de opleveringschecklist

      vermelde gebreken.

12. Gebreken welke wel zijn geconstateerd tijdens de oplevering door de Wederpartij maar niet zijn   

      gemeld bij de oplevering, dan wel redelijkerwijs door de Wederpartij bij de oplevering hadden

      kunnen worden geconstateerd, worden door ondertekening van de opleveringschecklist door de

      Wederpartij, als geaccepteerd aangemerkt.

13. De installateur zal de gebreken ten aanzien waarvan de Wederpartij conform het bepaalde in de   

      vorige leden deugdelijk heeft geklaagd, binnen een redelijke termijn herstellen.

14. Kleine gebreken die binnen een redelijke termijn door de installateur kunnen worden hersteld,   

      zullen voor de Wederpartij geen reden zijn voor onthouding van acceptatie van de oplevering, mits

      zij de ingebruikname van het Product niet in de weg staan.

15. Indien een vertegenwoordiger namens de Wederpartij bij de oplevering aanwezig is en deze

      persoon de oplevering accepteert door ondertekening van de opleveringschecklist, heeft de

      Wederpartij 48 uur na deze ondertekening de tijd om de acceptatie van de oplevering Schriftelijk

      en onder opgave van reden in te trekken.

16. Neemt de Wederpartij het Product in gebruik voordat de oplevering heeft plaatsgevonden en de

      oplevering is geaccepteerd, dan geldt de dag van ingebruikname als dag van acceptatie van het    

      Product.

 

ARTIKEL 10. | VERDERE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ BIJ

DIENSTVERLENING OP LOCATIE

1. Indien uitvoering aan de Diensten wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door          

    haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, vindt dit artikel toepassing,    

    onverminderd het bepaalde in het overige in deze algemene voorwaarden.

2. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,

    voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de

    overeengekomen Diensten. In het bijzonder dient de Wederpartij er voor eigen rekening en risico    

    voor zorg te dragen dat:

    - de door Quote Invest tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats

      van uitvoering toegang verkrijgen en zij de Diensten kunnen verrichten gedurende de normale

      werkuren;

    - er sprake is van een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van de Diensten en de

      verwerking en opstelling van alle daarbij te gebruiken zaken;

    - voor zover zulks redelijkerwijs van de Wederpartij kan en mag worden gevergd: alle veiligheids- en

      voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de Dienstverlening worden gehandhaafd.

3. De door Quote Invest tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van het

    stroomnet en andere in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen die op de locatie      

    van de Dienstverlening beschikbaar zijn.

 

ARTIKEL 11. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONDERHOUD EN INSTALLATIE VAN

LAADPUNTEN

1. Indien installatiewerkzaamheden ten aanzien van een Product geheel of gedeeltelijk worden     

    uitgevoerd door de Wederpartij zelf of door een door de Wederpartij zelf gecontracteerde derde,    

    kan Quote Invest niet instaan voor de deugdelijke installatie, de afwezigheid van enige

    installatiefout en het niet intreden van enige schade als gevolg van een onjuiste installatie of een

    installatie welke niet plaatsvindt conform de installatievoorschriften. Indien en voor zover Quote

    Invest in een dergelijk geval wordt opgeroepen en door of namens Quote Invest bij de Wederpartij

    storingsonderzoek wordt verricht en/of een fout door een door Quote Invest tewerkgestelde persoon

    wordt hersteld, dan zullen de hieraan verbonden kosten, waaronder voorrijkosten, installatie- en/of

    reparatiekosten en/of materiaalkosten, volledig worden doorberekend aan de Wederpartij.

2. Quote Invest  behoudt zich het recht voor om door haar geïnstalleerde Laadpunten op afstand

    vanuit haar backofficesysteem te monitoren, te onderhouden en waar nodig van nieuwe software te   

    voorzien.

3. Eventuele schade aan een Laadpunt dient per omgaande aan Quote Invest te worden gemeld.

4. Indien Quote Invest op verzoek van de Wederpartij een on-site bezoek uitvoert met betrekking tot

    storing, onderhoud of garantie, dan worden hiervoor, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is

    overeengekomen, zoals middels een servicecontract, € 150,- exclusief btw (€ 181,50 inclusief btw)     

    aan voorrijkosten aan de Wederpartij in rekening gebracht. Daarnaast wordt er ten minste een uur

    arbeid in rekening gebracht ten bedrage van € 75,- exclusief btw (€ 90,75 inclusief btw). Het   

    minimale totaalbedrag op de betreffende factuur bedraagt dan ook altijd € 225,- exclusief btw (€   

    272,25 inclusief btw).

 

ARTIKEL 12. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden,  

    uitsluitend toepassing op de Overeenkomst die voorziet in de verkoop en levering van Producten,   

    zonder dat deze Producten bij of aansluitend op de levering door of namens Quote Invest worden   

    geïnstalleerd.

2. Afhankelijk van hetgeen ter zake tussen Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering      

    van de Producten plaats door verzending daarvan op het door de Wederpartij opgegeven   

    afleveradres, dan wel afhalen daarvan door of namens de Wederpartij op locatie van Quote Invest.

3. In geval van verzending van de Producten geen afleveradres door de Wederpartij is vermeld, geldt   

    het factuuradres als afleveradres.

4. Quote Invest bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de Producten.

5. Quote Invest behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de

    bedenktijd van de Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand pas aan op het    

    moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is   

    genomen.

6. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het   

    moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.

7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te

    weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te    

    voldoen.

8. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van   

    een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Quote Invest gerechtigd de Producten

    op kosten van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot     

    voldoening van de overeengekomen prijs.

9. In het geval dat de Wederpartij afname van de bestelde Producten weigert of anderszins nalatig is   

    de Producten in ontvangst te nemen, zal de Wederpartij op eerste verzoek van Quote Invest

    mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal

    nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin.   

    Quote Invest is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Wederpartij, na het verstrijken

    van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten,    

    onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de   

    redelijke kosten voor opslag van de Producten.

10. Indien Quote Invest bij toepassing van de leden 8 of 9 nog andere noodzakelijke kosten maakt

      welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting jegens Quote Invest   

      deugdelijk was nagekomen, komen tevens deze kosten aanvullend voor rekening van de

      Wederpartij.

ARTIKEL 13. | DUUR EN OPZEGGING VAN ABONNEMENTEN

1. Abonnementen worden aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde       

    tijd, bij gebreke waarvan het Abonnement wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Tenzij het Abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd, wordt het

    Abonnement dat is aangegaan voor bepaalde tijd, na verstrijken van de overeengekomen duur,

    stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

3. Abonnementen eindigen door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van    

    een maand. Abonnementen eindigen nimmer eerder dan nadat de eventueel overeengekomen    

    bepaalde looptijd is verstreken.

 

ARTIKEL 14. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

1. De garantie op verrichte installatiediensten bedraagt 12 maanden na oplevering daarvan, tenzij

    uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien zich binnen deze garantieperiode een

    gebrek aan het opgeleverde installatiewerk voordoet dat krachtens het bepaalde in dit artikel onder    

    de garantie valt, zal Quote Invest de gebreken herstellen.

2. De garantie op geleverde Producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die de betreffende

    toeleverancier van Quote Invest met de Producten heeft meegeleverd, met dien verstande dat een

    door Quote Invest, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende

    wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Quote Invest kunnen doen gelden.

3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel

    toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit)    

    in elk geval indien het geleverde is geopend met het kennelijke doel deze zelf te repareren, en    

    voorts in geval van een gebrek van het (op)geleverde dat het gevolg is van een van buiten    

    komende oorzaak of voor het overige niet aan Quote Invest of haar toeleverancier kan worden   

    toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van     

    beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist

    of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen

    van of vanwege Quote Invest, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het

    aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties welke

    niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Quote Invest zijn uitgevoerd.

4. Indien tijdens of na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van geldende garantie, is Quote Invest

    gerechtigd om de in dat verband gemaakte kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 15. | OVERMACHT

1. Quote Invest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien

    en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een

    rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden

    toegerekend.

2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk

    maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Quote Invest bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar

    verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij

    gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de     

    Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor

    vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 16. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Quote Invest is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd

    de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de

    Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de

    Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene

    voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de

    Overeenkomst Quote Invest ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat

    de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van      

    de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend    

    onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door   

    Quote Invest in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld    

    waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na     

    verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft

    aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard,    

    enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk  

    over haar vermogen kan beschikken, is Quote Invest gerechtigd om de Overeenkomst met    

    onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds   

    genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Quote Invest

    heeft gesteld.

3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het

    door Quote Invest op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4. De Wederpartij is verplicht de schade die Quote Invest ten gevolge van de opschorting of

    ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

5. Indien Quote Invest de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die   

    Quote Invest op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 17. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. De Wederpartij is de bedragen verschuldigd zoals uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen.   

    Indien en voor zover de prijs en kosten niet uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen,

    worden de betreffende prestaties verricht tegen de gebruikelijke daarvoor door Quote Invest   

    gehanteerde tarieven.

2. Alle door de Wederpartij aan Quote Invest verschuldigde bedragen zijn exclusief btw en eventuele

    andere heffingen van overheidswege, met dien verstande dat een aanbod gericht aan    

    Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt. Tussentijdse wijzigingen van btw- 

    tarieven en/of andere heffingen van overheidswege, kunnen met onmiddellijke ingang aan de    

    Wederpartij worden doorberekend, ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.

3. Quote Invest is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat een

    prijswijziging, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, geen betrekking heeft op reeds tot stand

    gekomen Overeenkomsten. In geval evenwel sprake is van een Abonnement voor onbepaalde tijd,    

    is Quote Invest gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, in welk geval Quote Invest

    uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan, Schriftelijk mededeling aan    

    de Wederpartij zal doen van de prijswijziging, zodat de Wederpartij het Abonnement nog op    

    reguliere wijze kan opzeggen voordat de prijswijziging van kracht wordt.

4. Quote Invest is gerechtigd te vorderen dat de door de Wederpartij aan Quote Invest

    verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien   

    verstande dat Quote Invest een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal   

    verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs.

5. Quote Invest is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat

    de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Quote

    Invest is nagekomen.

6. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Quote Invest aangewezen wijze, binnen de door

    Quote Invest vermelde of aangezegde termijn. In geval van overboeking hanteert Quote Invest

    een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele    

    gevallen afwijken.

7. Quote Invest verzendt facturen langs elektronische weg, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is

    overeengekomen.

8. Reclamaties ten aanzien van factuurbedragen dienen uiterlijk vóór het einde van de        

    betalingstermijn aan Quote Invest gemeld te worden. Indien de Wederpartij niet akkoord is met een    

    (onderdeel van een) factuur, zal de Wederpartij zulks onder opgaaf van redenen aan Quote Invest    

    mededelen via info@bluejack.nl of per post. De Wederpartij zal de onbetwiste gedeelten van de   

    factuur evenwel betalen binnen de toepasselijke betalingstermijn.

9. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft

    aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard,   

    enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk    

    over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de Wederpartij van rechtswege en zonder nadere

      ingebrekestelling in verzuim. Aanvullend op haar wettelijke rechten berekent Quote Invest 1%  

      rente per maand over het openstaande bedrag tot aan het moment waarop het volledige bedrag is   

      voldaan, plus een direct opeisbare vergoeding voor invorderingskosten ter grootte van € 40,- op

      basis van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek,- en – indien deze kosten zijn gemaakt –   

      buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het openstaande bedrag (exclusief btw) met

      een minimum van € 25,-. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle door Quote Invest te maken   

      gerechtelijke kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) die verband houden met de incasso    

      van de bedragen die de Wederpartij verschuldigd is. Quote Invest heeft het recht om de uitvoering

      van de Overeenkomst op te schorten vanaf de datum waarop de Wederpartij in verzuim verkeert,

      tot aan het moment waarop Quote Invest het volledige door de Wederpartij verschuldigde bedrag

      heeft ontvangen.

11. Ten aanzien van Consumenten wordt bij toepassing van het bepaalde in het vorige lid niet ten    

      nadele van de Consument afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

 

ARTIKEL 18. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar

    verstrekte informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de

    Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid    

    die niet aan Quote Invest kan worden toegerekend.

2. Indien een Product (eventueel in combinatie met een Dienst) functioneert met behulp van de    

    daarvoor noodzakelijke (al dan niet openbare) communicatie-infrastructuur, zoals (mobiele)

    internetverbindingen, staat Quote Invest niet in voor het ononderbroken of zonder storingen

    functioneren daarvan en is Quote Invest niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van storingen

    in die communicatie-infrastructuur. Voor zover het bedoelde functioneren zich begeeft in de macht    

    van de Wederpartij of een Eindgebruiker, dient deze ervoor zorg te dragen dat de door haar/hem   

    gebruikte randapparatuur, zoals mobiele telefoons en computers en verbindingen voldoende

    beveiligd zijn, zoals tegen bijvoorbeeld virussen en onbevoegd gebruik door derden.

3. Quote Invest is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het uitschakelen van de

    elektriciteit ten behoeve van een veilige installatie. De Wederpartij zal alle nodige maatregelen

    nemen teneinde een veilige installatie mogelijk te maken.

4. Quote Invest is niet aansprakelijk indien een Elektrisch Voertuig niet of niet veilig kan worden

    opgeladen vanwege een defect in het Elektrisch Voertuig en/of de gebruikte hulpmiddelen die geen

    onderdeel van het door Quote Invest geleverde Laadpunt zijn, waaronder maar niet beperkt tot de

    laadkabel.

5. Quote Invest is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde

    winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als     

    gevolg van aanspraken van afnemers van de Wederpartij, aantasting of verlies van data, schade

    verband houdende met de inschakeling van de door de Wederpartij aan Quote Invest

    voorgeschreven leveranciers, zaken, materialen of software van derden. Quote Invest is,   

    onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het

    bepaalde in lid 8, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de

    Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Quote Invest in de nakoming

    van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden

    verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te

    vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van

    de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

    - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

      vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor

      vergoeding in aanmerking komt;

    - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Quote Invest aan de

      Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Quote Invest toegerekend kunnen

      worden;

    - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij

      aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze

      algemene voorwaarden.

6. Mocht Quote Invest aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Quote Invest te allen tijde

    het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Quote Invest hiertoe in de gelegenheid te

    stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Laadpunt Beheer ter zake vervalt.

7. Voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is dat de Wederpartij de schade onverwijld na

    ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk aan Quote

    Invest mededeelt.

8. De aansprakelijkheid van Quote Invest is beperkt tot ten hoogste herstel van de Dienstverlening,

    dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Quote Invest

    betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Quote

    Invest beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de

    Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Quote Invest betrekking heeft, met dien verstande

    dat de aansprakelijkheid van Quote Invest nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het

    desbetreffende geval, op grond van de door Quote Invest afgesloten aansprakelijkheidsverzekering,

    daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Quote Invest dat

    krachtens die verzekering toepassing vindt.

9. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Quote Invest bedraagt één jaar. In    

    afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond    

    zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de   

    Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

10. De Wederpartij vrijwaart Quote Invest van eventuele aanspraken van derden die in verband met

      de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en)

      dan aan Quote Invest toerekenbaar is.

11. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is    

      toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

12. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade    

      is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Quote Invest.

 

ARTIKEL 19. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Quote Invest verkochte en geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de

    Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen,

    te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel

    rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Quote Invest hiervan zo    

    spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Quote Invest en de eventueel door

    Quote Invest aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het

    eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Quote Invest is bij verzuim van de Wederpartij

    gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke

    kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

5. Indien Quote Invest geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde

    Producten zijn nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Quote

    Invest te verpanden.

 

ARTIKEL 20. | PRIVACY

1. Quote Invest verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering bepaalde persoonsgegevens van de

    Wederpartij en van Eindgebruikers. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een    

    bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd, zoals naam-, adres en woonplaatsgegevens.

2. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Quote Invest zich aan de geldende regelgeving,

    waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De manier waarop Quote Invest

    omgaat met persoonsgegevens is beschreven in de privacy statement. Deze privacy statement is  

    gepubliceerd op de Website.

 

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN

1. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in    

    onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de   

    geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

2. Quote Invest is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Diensten te wijzigen. Ook is Quote

    Invest bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Tenzij deze wijzigingen van

    ondergeschikte betekenis zijn, is de Wederpartij, indien zij niet met de wijzigingen wenst in te

    stemmen, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

3. De Wederpartij geeft hierbij reeds bij voorbaat toestemming voor overdracht van haar  

    rechtsverhouding met Quote Invest aan een derde in het kader van een (gedeeltelijke) overdracht

    van de onderneming van Quote Invest aan die derde.

4. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is   

    uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben

    ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

6. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt,

    wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van   

    Quote Invest aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

 

Algemene voorwaarden Quote Invest B.V. 01 juli 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Quote Invest B.V.
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Quote Invest: Quote Invest B.V. de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 37102699, tevens handelende onder de naam BlueJack.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Quote Invest een Overeenkomst heeft
gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep
of bedrijf.
4. Partijen: Quote Invest en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee Quote Invest zich
jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten en/of het verlenen
van Diensten.
6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Quote Invest en een Consument wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand
zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Quote Invest en de Consument en waarbij, tot en
met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een
of meer middelen voor communicatie op afstand. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst
op Afstand indien daarbij door Quote Invest geen georganiseerd systeem voor verkoop of
dienstverlening op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de
contactgegevens van Quote Invest op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een
Overeenkomst sluit.
7. Abonnement: een Overeenkomst waarbij Partijen zich voor een bepaalde of onbepaalde periode
jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende
prestaties, zoals, maar niet beperkt tot, service- en hostingcontracten.
8. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Quote Invest aan de Wederpartij te
verkopen, te leveren en eventueel voor de Wederpartij te installeren zaken, waaronder niet-limitatief
bedoeld, begrepen kunnen zijn: Laadpunten, laadkabels, veldverdeelkasten en borden.
9. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Quote Invest te
verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
installatiewerkzaamheden, onderhoudsdiensten, storingsdiensten, hostingdiensten en
helpdeskdiensten.
10. Eindgebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Producten en/of
Diensten van Quote Invest, al dan niet tevens Wederpartij.
11. Elektrisch Voertuig: een voertuig dat volledig wordt aangedreven door een elektromotor en/of
een hybride voertuig dat deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet
gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van
een Laadpunt.
12. Website: www.bluejack.nl
13. Laadpunt: een voorziening op een bepaalde locatie die bestemd is om de batterij van een
Elektrisch Voertuig op te laden.
14. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Quote Invest en iedere tot
stand gekomen Overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering
waarvan derden door Quote Invest worden betrokken.
3. Indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken, zijn de eventuele
algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, niet op de
Overeenkomst van toepassing. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat tevens de
algemene voorwaarden van de Wederpartij op de Overeenkomst van toepassing zijn, vindt in geval
van strijdigheid tussen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene
voorwaarden van de Wederpartij, uitsluitend het bepaalde in de onderhavige algemene
voorwaarden toepassing.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden
afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen,
afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en
Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de
Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een
voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende
regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Behoudens voor zover uit een reeds tussen Partijen tot stand gekomen
samenwerkingsovereenkomst dwingend anders voortvloeit, is elk aanbod van Quote Invest
(waaronder haar offertes en aanbiedingen in haar webwinkel mede begrepen) vrijblijvend, ook in
geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Quote Invest kan een vrijblijvend aanbod tot
onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog
herroepen. Offertes van Quote Invest zijn geldig gedurende de daartoe op de offerte aangegeven
periode, bij gebreke waarvan een geldigheidsduur geldt van een maand na dagtekening van de
offerte.
2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Quote Invest dat een kennelijke
fout of vergissing bevat.
3. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een offerte van Quote Invest dat is
gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Indien een offerte
van Quote Invest is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens, staat de Wederpartij in
voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en
aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Quote Invest,
komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Quote Invest
anders aangeeft. In geval de Overeenkomst middels de webwinkel van wordt gesloten, zal de
totstandkoming daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Wederpartij worden bevestigd.
5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit,
verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is
naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die
Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | ANNULERING EN AFZEGGING DOOR DE WEDERPARTIJ
1. Het bepaalde in dit artikel, laat het bepaalde in artikel 5 ten aanzien van Consumenten, onverlet.
2. Indien de Wederpartij een door haar geaccordeerde offerte van Quote Invest annuleert voordat een
aanvang is gemaakt met de uitlevering van de bestelde Producten of de feitelijke Dienstverlening, is
Quote Invest gerechtigd 20% van het overeengekomen totaalbedrag als annuleringskosten aan de
Wederpartij in rekening te brengen. In geval van latere annulering door de Wederpartij is Quote
Invest gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving en eventuele overige door Quote
Invest ten gevolge van de annulering geleden schade.
3. Afzegging door de Wederpartij van een door Partijen gemaakte afspraak met betrekking tot
installatiediensten, geschiedt uitsluitend kosteloos in geval afzegging plaatsvindt uiterlijk 48 uur vóór
het tijdstip van de afspraak. Indien de Wederpartij de installatieafspraak binnen 48 uur van tevoren
annuleert of verplaatst, dan wel vanwege de Wederpartij geen bevoegde persoon aanwezig is op
het moment van de afspraak, dan zal Quote Invest kosten in rekening brengen bestaande uit een
bedrag voor het niet tijdig afzeggen van de afspraak, vermeerderd met eventuele voorrijkosten
indien de installateur onverrichterzake moet terugkeren als een bedoelde persoon niet aanwezig is.
De kosten voor te laat annuleren of verplaatsen bedraagt € 275,- exclusief btw (€ 332,75 inclusief
btw). De door te berekenen kosten wanneer een bedoelde persoon niet aanwezig is op het moment
van de afspraak bedragen € 275,-, (€ 332,75 inclusief btw) vermeerderd met € 150,- (€ 181,50
inclusief btw) voorrijkosten.

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende
lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen nadat de Producten door of
namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden.
2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:
a) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing
van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
b) de levering van Producten die na levering naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
zaken;
c) een Overeenkomst op Afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling
6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.
3. Indien eventuele installatie van de Producten door of namens Quote Invest plaatsvindt gedurende
de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt dit uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de
Consument. Indien de Consument vervolgens gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, dient de
Consument voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de demontage van de Producten, al
dan niet door tussenkomst van Quote Invest. In zodanig geval is Quote Invest nimmer aansprakelijk
voor de tijdige uitvoering van de demontage en teruglevering van de Producten. Ook indien Quote
Invest de demontage verzorgt, komen de kosten daarvan voor rekening van de Consument. Voorts
is de Consument in zodanig geval op grond van artikel 6:230s lid 4 van het Burgerlijk Wetboek aan
Quote Invest de prijs verschuldigd voor de installatiewerkzaamheden die in eerste aanleg zijn
betaald.
4. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst op Afstand
ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Quote Invest aangeboden
modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Quote Invest. Zo spoedig mogelijk
nadat Quote Invest in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de
Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal
Quote Invest de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
5. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te
retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten
slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de
Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag
hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
6. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten
onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Quote
Invest retourneren.
7. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van
een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5.
Quote Invest is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen,
bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de Consument ontvangen betalingen.
8. Retournering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het
verzoek bij Quote Invest heeft ingediend om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden.
9. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van
retournering van de Producten voor zijn rekening.
10. Quote Invest zal de van de Consument ontvangen betalingen, minus eventuele
waardevermindering en minus de eventuele kosten als bedoeld in lid 3, zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument
terugbetalen, mits de Producten door Quote Invest zijn terugontvangen, dan wel door de
Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten
aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen
de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor
restitutie in aanmerking. Voorts is Quote Invest niet verplicht de bijkomende kosten terug te
betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door
Quote Invest aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN
1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij Quote Invest steeds zo spoedig mogelijk als voor de opzet en
uitvoering van de Overeenkomst is vereist, alle gegevens verstrekt die voor die opzet c.q. uitvoering
redelijkerwijs relevant zijn. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze gegevens. Quote
Invest is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Quote Invest is
uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
2. De Wederpartij dient Quote Invest voorts tijdig alle voor de opzet en uitvoering van de
Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle
bevoegdheden en autorisaties en overige inspanningen die nodig zijn voor een deugdelijke
uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering
van de Overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN
1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Quote Invest zich jegens de Wederpartij
heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is
Quote Invest mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij of derden. Indien de niet tijdige
nakoming het gevolg is van een niet aan Quote Invest toerekenbare omstandigheid, oftewel
overmacht in de zin van artikel 15, worden de verplichtingen van Quote Invest opgeschort voor de
duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 15 vindt in zodanig geval
overeenkomstige toepassing.
2. Behoudens voor zover uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, verplicht een
Abonnement Quote Invest niet tot bepaalde reactietijden, bepaalde hersteltermijnen en/of
bepaalde verplichtingen om de Producten en/of systemen voortdurend deugdelijk te laten werken.
3. Indien de niet tijdige nakoming van de Overeenkomst het gevolg is van een wél aan Quote Invest
toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Quote Invest niet eerder in dan nadat de
Wederpartij Quote Invest Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een
redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Quote Invest na het verstrijken van de
laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
4. Indien Quote Invest voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij
te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig
worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Quote Invest gerechtigd
de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
5. Verzuim van Quote Invest als gevolg van een aan Quote Invest toe te rekenen omstandigheid,
e.e.a. zoals bedoeld in lid 3, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de
Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende
schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | DERDEN
1. Quote Invest is te allen tijde bevoegd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen,
oftewel derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het
vorige lid. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar
hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Quote Invest, jegens de
Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf
partij bij de Overeenkomst.
3. Quote Invest is, behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval,
dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden als bedoeld
in de vorige leden. Quote Invest is in elk geval niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van
derden met wie de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval zulks op advies
of voordracht van Quote Invest is gebeurd.
4. Het is mogelijk dat de derden als bedoeld in de vorige leden hun aansprakelijkheid ter zake de
uitvoering van de Overeenkomst willen beperken. Quote Invest gaat ervan uit, en bedingt zo nodig
bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke
aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 9. | UITVOERING VAN INSTALLATIEDIENSTEN
1. Quote Invest dan wel de door Quote Invest in het kader van installatiediensten tewerkgestelde
persoon (hierna: ‘installateur’), zal binnen een redelijke termijn na totstandkoming van de
Overeenkomst contact opnemen met de Wederpartij teneinde een installatiedatum af te spreken.
Installatiediensten worden conform de installatievoorschriften “turn key” opgeleverd.
2. De Wederpartij dient er tijdig vóór de uitvoering van de installatiediensten door de installateur voor
zorg te dragen dat:
- de meterkast en eventuele kruipruimte opgeruimd en toegankelijk is;
- het betreffende parkeervlak afgezet is zodat de installateur de installatiediensten deugdelijk kan
verrichten;
- de stroomvoorziening op locatie in overleg met de Wederpartij kort afgesloten kan worden.
3. Eventueel door de installateur noodzakelijkwijs te maken parkeerkosten, worden aan de Wederpartij
doorberekend.
4. De Wederpartij garandeert dat alle informatie die door de Wederpartij aan de installateur is
verstrekt, juist en accuraat is. De offerte welke de basis vormt voor de Overeenkomst is volledig
gebaseerd op de gegevens welke de Wederpartij doorgeeft. Indien bij de uitvoering van de
installatiediensten blijkt dat de door de Wederpartij verstrekte gegevens niet juist zijn, komen alle
kosten van meerwerk dientengevolge ontstaan, voor rekening van de Wederpartij. Kosten van
meerwerk worden door de installateur ter plekke met de Wederpartij afgesproken en door de
Wederpartij voor akkoord ondertekend. Indien de door de Wederpartij verstrekte gegevens over
gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast niet juist zijn, komen alle daaruit
voortvloeiende risico’s voor rekening van de Wederpartij.
5. Het uurtarief voor meerwerk bedraagt € 75,- exclusief btw (€ 90,75 inclusief btw).
6. Indien de installateur niet tijdig van start kan met, of gehinderd wordt tijdens de werkzaamheden,
komen de daaruit voortvloeiende wachturen voor rekening van de Wederpartij. Het uurtarief voor
wachturen bedraagt € 60,00 exclusief btw (€ 72,60 inclusief btw).
7. Quote Invest is niet verantwoordelijk voor hinder op de installatielocatie; dit is nadrukkelijk de
verantwoordelijkheid van de Wederpartij.
8. Zodra de installatie gereed is vindt de oplevering plaats. De Wederpartij dient bij de oplevering
aanwezig te zijn. De installateur loopt samen met de Wederpartij een opleveringschecklist na.
9. De Wederpartij is verplicht tijdens de oplevering alle gebreken te melden aan de installateur welke
zij tijdens de oplevering constateert, dan wel redelijkerwijs kan constateren. De installateur zal de
geconstateerde gebreken vermelden op de opleveringschecklist.
10. De oplevering is geaccepteerd zodra de opleveringschecklist is nagelopen en de Wederpartij
Schriftelijk akkoord heeft gegeven middels het ondertekenen van de opleveringschecklist. Indien
de Wederpartij de oplevering niet accepteert zal zij binnen 48 uur Schriftelijk aangeven waarom zij
niet akkoord is met de oplevering. De installateur zal binnen een redelijke termijn contact opnemen
met de Wederpartij om tot een nieuwe oplevering te komen. Bij een nieuwe oplevering gelden
dezelfde voorwaarden als bij de initiële oplevering.
11. Ondertekening van de opleveringschecklist betekent dat de Wederpartij de installatiediensten als
deugdelijk uitgevoerd heeft geaccepteerd, behoudens de eventuele op de opleveringschecklist
vermelde gebreken.
12. Gebreken welke wel zijn geconstateerd tijdens de oplevering door de Wederpartij maar niet zijn
gemeld bij de oplevering, dan wel redelijkerwijs door de Wederpartij bij de oplevering hadden
kunnen worden geconstateerd, worden door ondertekening van de opleveringschecklist door de
Wederpartij, als geaccepteerd aangemerkt.
13. De installateur zal de gebreken ten aanzien waarvan de Wederpartij conform het bepaalde in de
vorige leden deugdelijk heeft geklaagd, binnen een redelijke termijn herstellen.
14. Kleine gebreken die binnen een redelijke termijn door de installateur kunnen worden hersteld,
zullen voor de Wederpartij geen reden zijn voor onthouding van acceptatie van de oplevering, mits
zij de ingebruikname van het Product niet in de weg staan.
15. Indien een vertegenwoordiger namens de Wederpartij bij de oplevering aanwezig is en deze
persoon de oplevering accepteert door ondertekening van de opleveringschecklist, heeft de
Wederpartij 48 uur na deze ondertekening de tijd om de acceptatie van de oplevering Schriftelijk
en onder opgave van reden in te trekken.
16. Neemt de Wederpartij het Product in gebruik voordat de oplevering heeft plaatsgevonden en de
oplevering is geaccepteerd, dan geldt de dag van ingebruikname als dag van acceptatie van het
Product.

ARTIKEL 10. | VERDERE VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ BIJ
DIENSTVERLENING OP LOCATIE
1. Indien uitvoering aan de Diensten wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door
haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, vindt dit artikel toepassing,
onverminderd het bepaalde in het overige in deze algemene voorwaarden.
2. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de
overeengekomen Diensten. In het bijzonder dient de Wederpartij er voor eigen rekening en risico
voor zorg te dragen dat:
- de door Quote Invest tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats
van uitvoering toegang verkrijgen en zij de Diensten kunnen verrichten gedurende de normale
werkuren;
- er sprake is van een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van de Diensten en de
verwerking en opstelling van alle daarbij te gebruiken zaken;
- voor zover zulks redelijkerwijs van de Wederpartij kan en mag worden gevergd: alle veiligheids- en
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de Dienstverlening worden gehandhaafd.
3. De door Quote Invest tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van het
stroomnet en andere in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen die op de locatie
van de Dienstverlening beschikbaar zijn.

ARTIKEL 11. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONDERHOUD EN INSTALLATIE VAN
LAADPUNTEN
1. Indien installatiewerkzaamheden ten aanzien van een Product geheel of gedeeltelijk worden
uitgevoerd door de Wederpartij zelf of door een door de Wederpartij zelf gecontracteerde derde,
kan Quote Invest niet instaan voor de deugdelijke installatie, de afwezigheid van enige
installatiefout en het niet intreden van enige schade als gevolg van een onjuiste installatie of een
installatie welke niet plaatsvindt conform de installatievoorschriften. Indien en voor zover Quote
Invest in een dergelijk geval wordt opgeroepen en door of namens Quote Invest bij de Wederpartij
storingsonderzoek wordt verricht en/of een fout door een door Quote Invest tewerkgestelde persoon
wordt hersteld, dan zullen de hieraan verbonden kosten, waaronder voorrijkosten, installatie- en/of
reparatiekosten en/of materiaalkosten, volledig worden doorberekend aan de Wederpartij.
2. Quote Invest behoudt zich het recht voor om door haar geïnstalleerde Laadpunten op afstand
vanuit haar backofficesysteem te monitoren, te onderhouden en waar nodig van nieuwe software te
voorzien.
3. Eventuele schade aan een Laadpunt dient per omgaande aan Quote Invest te worden gemeld.
4. Indien Quote Invest op verzoek van de Wederpartij een on-site bezoek uitvoert met betrekking tot
storing, onderhoud of garantie, dan worden hiervoor, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is
overeengekomen, zoals middels een servicecontract, € 150,- exclusief btw (€ 181,50 inclusief btw)
aan voorrijkosten aan de Wederpartij in rekening gebracht. Daarnaast wordt er ten minste een uur
arbeid in rekening gebracht ten bedrage van € 75,- exclusief btw (€ 90,75 inclusief btw). Het
minimale totaalbedrag op de betreffende factuur bedraagt dan ook altijd € 225,- exclusief btw (€
272,25 inclusief btw).

ARTIKEL 12. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN
1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden,
uitsluitend toepassing op de Overeenkomst die voorziet in de verkoop en levering van Producten,
zonder dat deze Producten bij of aansluitend op de levering door of namens Quote Invest worden
geïnstalleerd.
2. Afhankelijk van hetgeen ter zake tussen Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering
van de Producten plaats door verzending daarvan op het door de Wederpartij opgegeven
afleveradres, dan wel afhalen daarvan door of namens de Wederpartij op locatie van Quote Invest.
3. In geval van verzending van de Producten geen afleveradres door de Wederpartij is vermeld, geldt
het factuuradres als afleveradres.
4. Quote Invest bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de Producten.
5. Quote Invest behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de
bedenktijd van de Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand pas aan op het
moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is
genomen.
6. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het
moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te
weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te
voldoen.
8. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van
een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Quote Invest gerechtigd de Producten
op kosten van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot
voldoening van de overeengekomen prijs.
9. In het geval dat de Wederpartij afname van de bestelde Producten weigert of anderszins nalatig is
de Producten in ontvangst te nemen, zal de Wederpartij op eerste verzoek van Quote Invest
mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal
nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin.
Quote Invest is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Wederpartij, na het verstrijken
van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten,
onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de
redelijke kosten voor opslag van de Producten.
10. Indien Quote Invest bij toepassing van de leden 8 of 9 nog andere noodzakelijke kosten maakt
welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting jegens Quote Invest
deugdelijk was nagekomen, komen tevens deze kosten aanvullend voor rekening van de
Wederpartij.
ARTIKEL 13. | DUUR EN OPZEGGING VAN ABONNEMENTEN
1. Abonnementen worden aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde
tijd, bij gebreke waarvan het Abonnement wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Tenzij het Abonnement conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd, wordt het
Abonnement dat is aangegaan voor bepaalde tijd, na verstrijken van de overeengekomen duur,
stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
3. Abonnementen eindigen door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van
een maand. Abonnementen eindigen nimmer eerder dan nadat de eventueel overeengekomen
bepaalde looptijd is verstreken.

ARTIKEL 14. | GARANTIE EN CONFORMITEIT
1. De garantie op verrichte installatiediensten bedraagt 12 maanden na oplevering daarvan, tenzij
uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien zich binnen deze garantieperiode een
gebrek aan het opgeleverde installatiewerk voordoet dat krachtens het bepaalde in dit artikel onder
de garantie valt, zal Quote Invest de gebreken herstellen.
2. De garantie op geleverde Producten is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die de betreffende
toeleverancier van Quote Invest met de Producten heeft meegeleverd, met dien verstande dat een
door Quote Invest, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende
wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Quote Invest kunnen doen gelden.
3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel
toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit)
in elk geval indien het geleverde is geopend met het kennelijke doel deze zelf te repareren, en
voorts in geval van een gebrek van het (op)geleverde dat het gevolg is van een van buiten
komende oorzaak of voor het overige niet aan Quote Invest of haar toeleverancier kan worden
toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van
beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist
of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen
van of vanwege Quote Invest, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het
aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties welke
niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Quote Invest zijn uitgevoerd.
4. Indien tijdens of na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van geldende garantie, is Quote Invest
gerechtigd om de in dat verband gemaakte kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 15. | OVERMACHT
1. Quote Invest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien
en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een
rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden
toegerekend.
2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk
maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Quote Invest bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de
Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor
vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 16. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Quote Invest is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd
de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de
Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de
Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene
voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de
Overeenkomst Quote Invest ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van
de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend
onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door
Quote Invest in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld
waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na
verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft
aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard,
enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk
over haar vermogen kan beschikken, is Quote Invest gerechtigd om de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds
genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Quote Invest
heeft gesteld.
3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het
door Quote Invest op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Wederpartij is verplicht de schade die Quote Invest ten gevolge van de opschorting of
ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien Quote Invest de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die
Quote Invest op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 17. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. De Wederpartij is de bedragen verschuldigd zoals uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen.
Indien en voor zover de prijs en kosten niet uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen,
worden de betreffende prestaties verricht tegen de gebruikelijke daarvoor door Quote Invest
gehanteerde tarieven.
2. Alle door de Wederpartij aan Quote Invest verschuldigde bedragen zijn exclusief btw en eventuele
andere heffingen van overheidswege, met dien verstande dat een aanbod gericht aan
Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt. Tussentijdse wijzigingen van btw-
tarieven en/of andere heffingen van overheidswege, kunnen met onmiddellijke ingang aan de
Wederpartij worden doorberekend, ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.
3. Quote Invest is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat een
prijswijziging, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, geen betrekking heeft op reeds tot stand
gekomen Overeenkomsten. In geval evenwel sprake is van een Abonnement voor onbepaalde tijd,
is Quote Invest gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, in welk geval Quote Invest
uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan, Schriftelijk mededeling aan
de Wederpartij zal doen van de prijswijziging, zodat de Wederpartij het Abonnement nog op
reguliere wijze kan opzeggen voordat de prijswijziging van kracht wordt.
4. Quote Invest is gerechtigd te vorderen dat de door de Wederpartij aan Quote Invest
verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien
verstande dat Quote Invest een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal
verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs.
5. Quote Invest is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat
de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Quote
Invest is nagekomen.
6. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Quote Invest aangewezen wijze, binnen de door
Quote Invest vermelde of aangezegde termijn. In geval van overboeking hanteert Quote Invest
een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele
gevallen afwijken.
7. Quote Invest verzendt facturen langs elektronische weg, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is
overeengekomen.
8. Reclamaties ten aanzien van factuurbedragen dienen uiterlijk vóór het einde van de
betalingstermijn aan Quote Invest gemeld te worden. Indien de Wederpartij niet akkoord is met een
(onderdeel van een) factuur, zal de Wederpartij zulks onder opgaaf van redenen aan Quote Invest
mededelen via info@bluejack.nl of per post. De Wederpartij zal de onbetwiste gedeelten van de
factuur evenwel betalen binnen de toepasselijke betalingstermijn.
9. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft
aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard,
enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk
over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de Wederpartij van rechtswege en zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. Aanvullend op haar wettelijke rechten berekent Quote Invest 1%
rente per maand over het openstaande bedrag tot aan het moment waarop het volledige bedrag is
voldaan, plus een direct opeisbare vergoeding voor invorderingskosten ter grootte van € 40,- op
basis van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek,- en – indien deze kosten zijn gemaakt –
buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het openstaande bedrag (exclusief btw) met
een minimum van € 25,-. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle door Quote Invest te maken
gerechtelijke kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) die verband houden met de incasso
van de bedragen die de Wederpartij verschuldigd is. Quote Invest heeft het recht om de uitvoering
van de Overeenkomst op te schorten vanaf de datum waarop de Wederpartij in verzuim verkeert,
tot aan het moment waarop Quote Invest het volledige door de Wederpartij verschuldigde bedrag
heeft ontvangen.
11. Ten aanzien van Consumenten wordt bij toepassing van het bepaalde in het vorige lid niet ten
nadele van de Consument afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 18. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar
verstrekte informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid
die niet aan Quote Invest kan worden toegerekend.
2. Indien een Product (eventueel in combinatie met een Dienst) functioneert met behulp van de
daarvoor noodzakelijke (al dan niet openbare) communicatie-infrastructuur, zoals (mobiele)
internetverbindingen, staat Quote Invest niet in voor het ononderbroken of zonder storingen
functioneren daarvan en is Quote Invest niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van storingen
in die communicatie-infrastructuur. Voor zover het bedoelde functioneren zich begeeft in de macht
van de Wederpartij of een Eindgebruiker, dient deze ervoor zorg te dragen dat de door haar/hem
gebruikte randapparatuur, zoals mobiele telefoons en computers en verbindingen voldoende
beveiligd zijn, zoals tegen bijvoorbeeld virussen en onbevoegd gebruik door derden.
3. Quote Invest is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het uitschakelen van de
elektriciteit ten behoeve van een veilige installatie. De Wederpartij zal alle nodige maatregelen
nemen teneinde een veilige installatie mogelijk te maken.
4. Quote Invest is niet aansprakelijk indien een Elektrisch Voertuig niet of niet veilig kan worden
opgeladen vanwege een defect in het Elektrisch Voertuig en/of de gebruikte hulpmiddelen die geen
onderdeel van het door Quote Invest geleverde Laadpunt zijn, waaronder maar niet beperkt tot de
laadkabel.
5. Quote Invest is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als
gevolg van aanspraken van afnemers van de Wederpartij, aantasting of verlies van data, schade
verband houdende met de inschakeling van de door de Wederpartij aan Quote Invest
voorgeschreven leveranciers, zaken, materialen of software van derden. Quote Invest is,
onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het
bepaalde in lid 8, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de
Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Quote Invest in de nakoming
van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden
verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te
vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van
de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor
vergoeding in aanmerking komt;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Quote Invest aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Quote Invest toegerekend kunnen
worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze
algemene voorwaarden.
6. Mocht Quote Invest aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Quote Invest te allen tijde
het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Quote Invest hiertoe in de gelegenheid te
stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Laadpunt Beheer ter zake vervalt.
7. Voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is dat de Wederpartij de schade onverwijld na
ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk aan Quote
Invest mededeelt.
8. De aansprakelijkheid van Quote Invest is beperkt tot ten hoogste herstel van de Dienstverlening,
dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Quote Invest
betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Quote
Invest beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de
Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Quote Invest betrekking heeft, met dien verstande
dat de aansprakelijkheid van Quote Invest nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het
desbetreffende geval, op grond van de door Quote Invest afgesloten aansprakelijkheidsverzekering,
daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Quote Invest dat
krachtens die verzekering toepassing vindt.
9. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Quote Invest bedraagt één jaar. In
afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond
zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de
Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
10. De Wederpartij vrijwaart Quote Invest van eventuele aanspraken van derden die in verband met
de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en)
dan aan Quote Invest toerekenbaar is.
11. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
12. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade
is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Quote Invest.

ARTIKEL 19. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Quote Invest verkochte en geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de
Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen,
te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Quote Invest hiervan zo
spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Quote Invest en de eventueel door
Quote Invest aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het
eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Quote Invest is bij verzuim van de Wederpartij
gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke
kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
5. Indien Quote Invest geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde
Producten zijn nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Quote
Invest te verpanden.

ARTIKEL 20. | PRIVACY
1. Quote Invest verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering bepaalde persoonsgegevens van de
Wederpartij en van Eindgebruikers. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een
bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd, zoals naam-, adres en woonplaatsgegevens.
2. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Quote Invest zich aan de geldende regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De manier waarop Quote Invest
omgaat met persoonsgegevens is beschreven in de privacy statement. Deze privacy statement is
gepubliceerd op de Website.

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN
1. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in
onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de
geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
2. Quote Invest is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Diensten te wijzigen. Ook is Quote
Invest bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Tenzij deze wijzigingen van
ondergeschikte betekenis zijn, is de Wederpartij, indien zij niet met de wijzigingen wenst in te
stemmen, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
3. De Wederpartij geeft hierbij reeds bij voorbaat toestemming voor overdracht van haar
rechtsverhouding met Quote Invest aan een derde in het kader van een (gedeeltelijke) overdracht
van de onderneming van Quote Invest aan die derde.
4. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben
ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
6. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt,
wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van
Quote Invest aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Algemene voorwaarden Quote Invest B.V. 01 juli 2020(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2024 BlueJack | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel