Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Beleid

BlueJack is een handelsnaam van Quote Invest B.V. de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37102699. BlueJack respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door BlueJack worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.bluejack.nl en www.bluejack-shop.nl (hierna: ‘de website’). BlueJack acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. BlueJack zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Doeleinden

BlueJack verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan BlueJack, zoals bij:

- Telefonisch of mailcontact of het versturen van een bericht middels de offerte- of supportformulier op  de website;

- Het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met BlueJack wat betreft de levering van producten en/of dienstverlening;

- De inschrijving voor en de ontvangst van nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens worden door BlueJack verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

a) Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een
     tussen u en BlueJack gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en BlueJack.

De door u aan BlueJack verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen of om een met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u een overeenkomst met BlueJack hebt gesloten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en BlueJack gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een betaalprovider voor de afwikkeling van online betalingen middels het webshopgedeelte van de website, een door BlueJack aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van bestellingen en externe dienstverleners om u de diensten van BlueJack te kunnen bieden.

Voorts is het mogelijk dat u zich op de website aanmeldt voor nieuwsbrieven. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens worden door BlueJack uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Indien u eens een overeenkomst met BlueJack hebt gesloten, mag BlueJack u zonder voorafgaande instemming nieuwsbrieven toesturen indien deze nieuwsbrieven in overwegende mate betrekking hebben op diensten of producten die eerder door u van BlueJack zijn afgenomen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de nieuwbrieven aangegeven wijze.

b) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van
     overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van BlueJack.

c) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BlueJack of van een derde, behalve          
     wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van
    persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen BlueJack of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website of dienstverlening van BlueJack. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van BlueJack om haar dienstverlening, alsook de website en de e-mailvoorzieningen van BlueJack te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens, met een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van BlueJack te kunnen verzorgen.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van BlueJack toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie BlueJack persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. BlueJack zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van BlueJack vallen, evenals door BlueJack ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover BlueJack de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal BlueJack de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als BlueJack, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies

BlueJack gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Middels analytische cookies verzamelt BlueJack gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt BlueJack gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Uw IP-adres wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

Veranderingen

Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website en de dienstverlening van BlueJack. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen ten aanzien van de website en/of de bedoelde dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Wijzigingen in deze privacy statement worden aangeven door de versie en datum te herzien.

Uw rechten

U heeft het recht om BlueJack te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door BlueJack slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. BlueJack legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Vragen en feedback

Voor vragen over deze privacy statement of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door BlueJack, kunt u contact opnemen met BlueJack. BlueJack helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BlueJack of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

BlueJack
Postbus 1014
1700 BA  Heerhugowaard
088-7868300
info@bluejack.nl

Privacy Statement versie 1.0 d.d. 01 juli 2020

 

 

 

© 2021 - 2024 BlueJack | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel